బాడీ లాంగ్వేజ్(శరీర భాష) అంటే ఏమిటి? దాని అవసరం ఏమిటి? ఎలా ఉండాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 5 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Body Language | Ram Jaladurgam –>Read more

అనుబంధాలు ఎలా పెంచుకోవాలి, నిలబెట్టుకోవాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 9 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Human Relations|Jawaharlal Nehru | TELUGU –>Read more

అనుకొన్న ఆలోచన ఆచరణ ఎలా చేయాలి? ప్రణాళిక ఎలా వేసుకోవాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 8 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Determination| Y Nagendra Kumar | –>Read more

సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే? లైఫ్ స్కిల్స్ అంటే? ఎలా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 36 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)How to become a great –>Read more

ఎలా చదవాలి? చదివినది ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి? జ్ఞాపక శక్తి పెంచుకొనే చిట్కాలు ఏమి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 14 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Study Skills|JSP Raj|TELUGU IMPACT Nizamabad –>Read more

సంతోషంగా ఎలా ఉండాలి? సంతోషం పొందాలంటే చిట్కాలు ఏమి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 9 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Happyness|Yandamoori Veerendranath|TELUGU IMPACT Hyd August –>Read more