భాగవత సంబంద 77 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

సంపూర్ణ పోతన భాగవతం(TTD వారి)(పద్య+తాత్పర్యం) www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-1

శ్రీమద్భాగవతము(వచన) www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-2

సంపూర్ణ పోతన శ్రీమహాభాగవతము(పద్య) www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-3

సంపూర్ణ పోతన తెలుగు భాగవతం(పద్య) www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-4

సంపూర్ణ పోతన తెలుగు భాగవతం(టీకా) www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-5

సంపూర్ణ వ్యాస మహాభాగవతం(పద్య) www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-6

సంపూర్ణ వ్యాస భాగవతం(పద్య) www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-7

శ్రీమద్భాగవతం www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-8

మహాభాగవతం www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-9

శ్రీమద్భాగవతము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-10

భాగవత కథలు 1-9 స్కంద www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-11

శ్రీమద్భాగవత సంగ్రహము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-12

అంతరార్ధ భాగవతం www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-13

శ్రీమద్భాగవతము-దివ్యజీవన మార్గము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-14

శ్రీమద్భాగవతం www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-15

భాగవత కథాసుధ www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-16

బాలానంద బొమ్మల భాగవతం www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-17

బాలానంద బొమ్మల శ్రీకృష్ణ లీలలు www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-18

భాగవతం-ఉపాఖ్యానములు www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-19

భాగవత సుధాలహరి-1,2 www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-20

ఆంధ్ర మహా భాగవతోపన్యాసములు www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-21

శ్రీమద్భాగవతము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-22

భాగవత రసం www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-23

పురిపండా భాగవతం www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-24

గర్గ భాగవతము – కృష్ణ కథామృతము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-25

భాగవతంలో కృష్ణతత్త్వం www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-26

భాగవామృత కలశం www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-27

భాగవత ప్రసాదం www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-28

భాగవత రహస్యోపన్యాసములు www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-29

శ్రీకృష్ణ లీలామృతము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-30

శ్రీకృష్ణ లీలామృతము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-31

మద్భాగవత మహాపురాణము-1 www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-32

మద్భాగవత మహాపురాణము-3 www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-33

మద్భాగవత మహాపురాణము-4 www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-34

భాగవత కథ-1 www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-35

భాగవత కథ-3 www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-36

భాగవత కథ-అష్టమ ఖండము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-37

భాగవత కథ-దశమ ఖండము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-38

భాగవత కథ-వింశతి భాగము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-39

భాగవత కథ-సప్తదశ భాగము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-40

భాగవత కథ-షోడశ భాగము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-41

భాగవత కథ-షష్ఠ భాగము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-42

భాగవత కథ-ద్వావింశ భాగము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-43

భాగవత కథ-చతుర్వింశ భాగము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-44

భాగవత కథ-32 భాగము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-45

భాగవత కథ-39 భాగము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-46

భాగవత కథ-46 భాగము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-47

భాగవత కథ-50 భాగము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-48

భాగవత కథ-51 భాగము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-49

భాగవత కథ-జగన్మోహిని www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-50

భాగవత కథ www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-51

భాగవత కథ-గోపికా గీతలు www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-52

భాగవత కథ-5 www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-53

శ్రీమద్భాగవత ప్రకాశము-తృతీయ స్కందము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-54

వ్యాస-పోతనల భాగవతములతో తులనాత్మక పరిశీలన www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-55

వేణీ సంహారం-శిశుపాల వధ www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-56

యదు వంశము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-57

మహా భాగవతం www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-58

సంగ్రహ భాగవతము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-59

భాగవత గాధలు www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-60

మందార మకరందాలు www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-61

రాజవంశ ప్రదీపిక www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-62

భాగవత సారము-10-12 స్కందములు www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-63

వేదవ్యాస భాగవతము-4,5,6 స్కందములు www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-64

వేదవ్యాస భాగవతము-11,12 స్కందములు www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-65

శ్రీమదాంధ్ర భాగవతము-సప్తమ స్కందము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-66

పోతన భాగవతము-తృతీయ స్కందము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-67

గజేంద్ర మోక్షం www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-68

గజేంద్ర మోక్షం www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-69

రుక్మిణీ కళ్యాణం www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-70

గజేంద్రమోక్షణ రహస్యార్ధము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-71

సంపూర్ణ పోతన శ్రీమదాంధ్ర మహాభాగవతము-పద్య www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-72

శ్రీమద్భాగవత మహాత్మ్యము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-73

శ్రీకృష్ణాభ్యుదయము-పూర్వభాగము www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-74

శ్రీమద్భాగవతము-ద్విపద www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-75

శ్రీమద్భాగవత మకరందము-గేయ కవిత www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-76

రుక్మిణి కళ్యాణం www.freegurukul.org/g/Bhagavatam-77

భాగవతం పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link

8 Replies to “భాగవత సంబంద 77 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

 1. లోకనాథం సి శెణ్గుందర్ says:

  గురువు గారు నమస్తే
  భలే మంచి ఇంటర్నెట్ సైటు ఇది. చదవడానికి చాలా బావుంది.

  1. Gowtham sai says:

   Thanks very much no words to say about this site lot of thanks to every one

 2. Naresh Kumar Munaganti says:

  Thank you sir

 3. A Sanatsujata misra says:

  Thank you so much

 4. Thank you very much for giving the opportunity reading these great books

  surya

 5. శివప్రసాద్ says:

  ప్రింటెడ్ బుక్స్ పోస్టల్ ద్వారా పొందే మార్గాన్ని సూచించగలరు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *