భక్తులు సంబంద 17 వీడియో ప్రవచనాలు ఒకేచోట!

శివభక్త కథాసుధ – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-1

త్యాగరాజ వైభవం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-2

భక్త కన్నప్ప – శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-3

శివ భక్త విలాసం – శ్రీ చిర్రావూరి శివరామకృష్ణ శర్మ గారిచే ప్రవచనం www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-4

భక్త శబరి చరిత్ర www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-5

శివ పరివారం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-6

మీరాభాయి www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-7

తులసీదాస్ www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-8

సూరదాస్ www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-9

భక్త తుకారామ్ www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-10

భక్త రామదాసు www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-11

భక్త పోతన www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-12

అన్నమాచార్య www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-13

భక్త రవిదాస్ www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-14

భక్త గోదాదేవి చరిత్ర www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-15

నాద బ్రహ్మ త్యాగయ్య www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-16

తాన్ సేన్ www.freegurukul.org/z/Bhakthulu-Video-17

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *