దేవతల సంబంద 22 వీడియో ప్రవచనాలు ఒకేచోట-పార్ట్ -1

*హనుమ*
సంపూర్ణ హనుమ వైభవం-40 రోజులు – శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2016 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-1

హనుమద్వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2016 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-2

ఆంజనేయ వైభవం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-3

హనుమద్వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-4

సద్గురు హనుమ – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-5

సుందర హనుమ వైభవం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-6

హనుమ వైభవం – శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-7

హనుమ జయంతి – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-8

హనుమాన్ చాలీసా – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-9

*వేంకటేశ్వర స్వామి*
వేంకటాచల మహత్యం-శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2017 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-10

శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2017 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-11

వేంకటేశ్వర వైభవం – శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-HTVA-2017 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-12

శ్రీ వేంకటాచల వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-13

శ్రీనివాస తత్త్వము -శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-14

*గణపతి*
వినాయక వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-15

వినాయక వైభవం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2016 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-16

*శ్రీరామ*
రామ కర్ణామృతం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2016 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-17

రామ నామ మహిమ – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-18

శ్రీరామ కర్ణామృతం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-19

శ్రీరామ వైభవం-రామాయణం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2012 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-20

శ్రీ రామ నామ మహిమ – శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-21

సీతారామ కళ్యాణం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం -VSKP-2016 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-22

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *