దేవతల సంబంద 22 వీడియో ప్రవచనాలు ఒకేచోట-పార్ట్ -2

*శివ*
శివ మహిమ – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2017 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-23

హరిహరాద్వైతము – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-24

శివ లీలామృతం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-25

శ్రీశైలం-శివ మహిమ -శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-26

శివ కర్ణామృతం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2016 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-27

శివభక్తి-శరణాగతి – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-28

శివ మహిమలు – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-29

శివ పార్వతి కళ్యాణ వైభవం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-30

శివ పార్వతి వైభవం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-31

శివ తత్వము – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-32

*శ్రీకృష్ణ*
శ్రీ కృష్ణ కర్ణామృతం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-33

బాల కృష్ణయ్య లీలల కదంబం – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-34

శ్రీ కృష్ణ లీలలు – శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-35

శ్రీ కృష్ణ కర్ణామృతం- శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-36

శ్రీ కృష్ణ తత్త్వం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-టంపా-2015 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-37

శ్రీ కృష్ణ లీలలు – శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-38

*నారాయణ*
దశావతారములు – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2012 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-39

నారాయణ వైభవం- శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2010 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-40

విష్ణు తత్త్వం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2016 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-41

హరి నామ స్మరణ – శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-42

నారాయణీయం- శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2016 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-43

త్రిపుర రహస్యం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2017 www.freegurukul.org/z/Devathalu-Video-44

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *