అమ్మవార్ల సంబంద 22 వీడియో ప్రవచనాలు ఒకేచోట

లక్ష్మీ సహస్రనామ వైభవం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-1

లక్ష్మీ వైభవం – శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-2

లక్ష్మి వైభవం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2010 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-3

మహాలక్ష్మి తత్వము – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-4

శ్రీ మహాలక్ష్మి వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-5

లక్ష్మి వైభవం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-6

పార్వతి కళ్యాణం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-7

పార్వతి కళ్యాణం – శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-8

సరస్వతి దేవి వైభవం – శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-9

లలితాసహస్రనామం వివరణ – శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-10

లలిత సహస్ర నామ వైభవం – శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-11

లలితా వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2011 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-12

లలితా వైభవం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-టొరంటో-2016 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-13

లలితా చరిత్ర – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2017 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-14

దుర్గ ఆరాధన – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2017 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-15

శ్రీ దుర్గ వైభవము – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-16

శ్రీ కామాక్షి వైభవం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-17

కామాక్షి వైభవం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2016 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-18

కామాక్షి వైభవం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2017 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-19

దేవీ తత్వము – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-20

శ్రీ శారద వైభవం – శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-21

రుక్మిణి కళ్యాణం – శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Devi-Video-22

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)message)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *