ఓటమి అంటే? ఓటమి లో ఏమి నేర్చుకోవచ్చు? ఓటమి నుంచి పైకి లేవటం ఎలా? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 4 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Self Love |Kavitha|TELUGU IMPACT Hyd August 2016 youtu.be/qzXtQT_F3FU

2)Secrets of Failures|Kavitha|TELUGU IMPACT Khammam 2016 youtu.be/bBZhEVxCd1s

3)Fail | JVC Sreeram | TELUGU IMPACT Hyd 2014 youtu.be/V4qW1cG1vpE

4)Why Failing|Pavan Kumar|TELUGU IMPACT Hyd Dec 2013 youtu.be/K8fTgV7ryPY

To Watch All IMPACT Videos:
www.youtube.com/user/gamparao

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *