కథలు సంబంద 103 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

భారతంలో నీతి కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-1

చందమామ కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-2

నీతి కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-3

నీతి కథామాల www.freegurukul.org/g/Kathalu-4

కుచేలోపాఖ్యానం www.freegurukul.org/g/Kathalu-5

బాలానంద బొమ్మల పంచతంత్రం-1,2 www.freegurukul.org/g/Kathalu-6

నూరు మంచి మాటలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-7

భేతాళ కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-8

అపూర్వ చింతామణి www.freegurukul.org/g/Kathalu-9

సుజ్ఞాన బోధిని-నీతి కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-10

నీతి కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-11

బొమ్మల భట్టి – విక్రమాదిత్యుల కథలు-1,2 www.freegurukul.org/g/Kathalu-12

కాశీమజిలీ కథలు-1 www.freegurukul.org/g/Kathalu-13

కాటమ రాజు కథలు-1 www.freegurukul.org/g/Kathalu-14

పంచతంత్రం-మిత్ర భేదం,మిత్ర ప్రాప్తికం www.freegurukul.org/g/Kathalu-15

భట్టి విక్రమార్కుని కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-16

ప్రసన్న కథా విపంచి www.freegurukul.org/g/Kathalu-17

కథా గుచ్ఛము-1 www.freegurukul.org/g/Kathalu-18

మాటా మంతి అవీ ఇవీ www.freegurukul.org/g/Kathalu-19

నాలుగు కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-20

కథా సరిత్సాగరము-1నుంచి5 www.freegurukul.org/g/Kathalu-21

భేతాళ కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-22

విశాలాంధ్ర తెలుగు కథ 1910-2000 www.freegurukul.org/g/Kathalu-23

ఉత్తమ ఇల్లాలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-24

పరమానందయ్య శిష్యులు www.freegurukul.org/g/Kathalu-25

పొడుపు కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-26

నీతి చంద్రిక -పూర్వార్ధము www.freegurukul.org/g/Kathalu-27

కథాసూక్తులు – సుధామూర్తులు www.freegurukul.org/g/Kathalu-28

ఉదయభాను బాలసాహిత్యం-1 www.freegurukul.org/g/Kathalu-29

కాటమ రాజు కథలు-2 www.freegurukul.org/g/Kathalu-30

పదహారు రాత్రులు www.freegurukul.org/g/Kathalu-31

ఆరె జానపథ గాధలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-32

గజపతులనాటి గాధలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-33

ఆంధ్ర నలకథా సర్వస్వం www.freegurukul.org/g/Kathalu-34

గయోపాఖ్యానము www.freegurukul.org/g/Kathalu-35

కథలు-3 www.freegurukul.org/g/Kathalu-36

ఒకే కథ అనేక రకాలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-37

ఉన్నది – ఊహించేది www.freegurukul.org/g/Kathalu-38

మదాలసా చరిత్రము www.freegurukul.org/g/Kathalu-39

పరమానంద గురువు కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-40

పేదరాసి పెద్దమ్మ కథలు-2 www.freegurukul.org/g/Kathalu-41

చైనా జపాన్ ప్రసిద్ద కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-42

బాలానంద కాశీరామేశ్వర మజిలీల కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-43

రాయల నీతి కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-44

పల్నాటి కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-45

భోజ కాళిదాస కథలు-1 www.freegurukul.org/g/Kathalu-46

బొమ్మల భేతాళ కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-47

టాల్ స్టాయి కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-48

ఉడతమ్మ ఉపదేశం www.freegurukul.org/g/Kathalu-49

జేజమ్మ కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-50

నలదమయంతుల కథ www.freegurukul.org/g/Kathalu-51

భేతాళ కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-52

చదువు కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-53

సదుపదేశ కథలు-1,2,3 www.freegurukul.org/g/Kathalu-54

శుకసప్తతి కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-55

గిరిజా కళ్యాణము-కుమార సంబవము www.freegurukul.org/g/Kathalu-56

బొమ్మల ఆలీబాబా 40 దొంగలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-57

వీర గాధలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-58

బెంగాలీ కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-59

బుద్దిమతీయము www.freegurukul.org/g/Kathalu-60

దేశ దేశాల జానపద కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-61

నలమహారాజు కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-62

జాతిరత్నాలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-63

కథా గుచ్ఛము-4 www.freegurukul.org/g/Kathalu-64

ద్రువోపాఖ్యానం www.freegurukul.org/g/Kathalu-65

నాచన సోమన భక్తి తత్త్వం www.freegurukul.org/g/Kathalu-66

నీతి కథానిధి www.freegurukul.org/g/Kathalu-67

యధారాజా తధాప్రజా www.freegurukul.org/g/Kathalu-68

కథాసాగరము www.freegurukul.org/g/Kathalu-69

గంగావతరణము www.freegurukul.org/g/Kathalu-70

కథల బడి – కథా సాహిత్య అలంకార శాస్త్రం www.freegurukul.org/g/Kathalu-71

ఆంధ్ర సాహిత్యంలో హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానము www.freegurukul.org/g/Kathalu-72

మంచికథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-73

సుశిక్షణ – పిల్లల నీతి కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-74

పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-75

పురంజనోపాఖ్యానము www.freegurukul.org/g/Kathalu-76

విరిగిన రెక్క కొన్ని ఆసియా కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-77

బాలానంద బొమ్మల ఆలివర్ ట్విస్ట్ www.freegurukul.org/g/Kathalu-78

బాలానంద బొమ్మల రాజు-పేద www.freegurukul.org/g/Kathalu-79

బొమ్మల అల్లాఉద్దీన్ అద్బుతదీపం www.freegurukul.org/g/Kathalu-80

బొమ్మల గలివర్ సాహసయాత్ర www.freegurukul.org/g/Kathalu-81

ప్రేరణార్ధక కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-82

ప్రాయచ్చిత్తము www.freegurukul.org/g/Kathalu-83

పొడుపు కథలు ఒక పరిశీలన www.freegurukul.org/g/Kathalu-84

మంచి బాలుడు www.freegurukul.org/g/Kathalu-85

పురాణ కథా దీపిక www.freegurukul.org/g/Kathalu-86

మహేంద్ర మణి www.freegurukul.org/g/Kathalu-87

పండర మజిలీ కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-88

పంజాబు కథలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-89

బుద్దుని బొమ్మ www.freegurukul.org/g/Kathalu-90

భారతేతిహసములు-1 www.freegurukul.org/g/Kathalu-91

వీరమల్లుడు సాహసాలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-92

సిద్ధార్ధ www.freegurukul.org/g/Kathalu-93

నలదమయంతుల కథ www.freegurukul.org/g/Kathalu-94

యదువంశము భీష్ముడు www.freegurukul.org/g/Kathalu-95

కథానిక-స్వరూప స్వభావాలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-96

కథా గుచ్ఛము-2 www.freegurukul.org/g/Kathalu-97

హరిచ్చంద్రోపాఖ్యానము www.freegurukul.org/g/Kathalu-98

కథకుల గాధలు www.freegurukul.org/g/Kathalu-99

హరిచ్చంద్ర నలోపాఖ్యానము www.freegurukul.org/g/Kathalu-100

జయ విజయులు www.freegurukul.org/g/Kathalu-101

పరీక్షిత్తు www.freegurukul.org/g/Kathalu-102

రామోపాఖ్యానము -తద్విమర్శనము www.freegurukul.org/g/Kathalu-103

కథలు గురించి తెలుసుకోవడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *