మహాభారత సంబంద 53 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

సంపూర్ణ ఆంధ్ర మహా భారతం(TTD వారి) www.freegurukul.org/z/Bharatham-1

సంపూర్ణ మహాభారతం(వచన) www.freegurukul.org/z/Bharatham-2

సంపూర్ణ మహాభారతం www.freegurukul.org/z/Bharatham-3

వ్యావహారికాంధ్ర మహాభారతం-1 నుంచి 7 భాగాలు www.freegurukul.org/z/Bharatham-4

మహా భారత కథలు www.freegurukul.org/z/Bharatham-5

భారత రత్నాకరము www.freegurukul.org/z/Bharatham-6

బాలానంద బొమ్మల భారతం www.freegurukul.org/z/Bharatham-7

ఆంధ్ర మహాభారతంలో ధర్మ సూక్ష్మములు www.freegurukul.org/z/Bharatham-8

పంచమ వేదం-సంపూర్ణ మహాభారతం www.freegurukul.org/z/Bharatham-9

మహాభారత ధర్మ శాస్త్రము www.freegurukul.org/z/Bharatham-10

భారతము రాజనీతి విశేషాలు www.freegurukul.org/z/Bharatham-11

ఆంధ్రమహాభారతం-ధర్మతత్త్వం www.freegurukul.org/z/Bharatham-12

భారతం-1,2 www.freegurukul.org/z/Bharatham-13

ఆంధ్ర మహాభారతంలో వరాలు,శాపాలు – ఒక పరిశీలన www.freegurukul.org/z/Bharatham-14

మహా భారతంలో ఆదర్శ పాత్రలు www.freegurukul.org/z/Bharatham-15

ఆంధ్ర మహాభారతం-అమృతత్వ సాధనం www.freegurukul.org/z/Bharatham-16

మహాభారత తత్వ కథనము-1 నుంచి 6 భాగాలు www.freegurukul.org/z/Bharatham-17

వేదవ్యాస మహాభారతము-ఆది పర్వము www.freegurukul.org/z/Bharatham-18

వేదవ్యాస మహాభారతము-సభా పర్వము www.freegurukul.org/z/Bharatham-19

వేదవ్యాస మహాభారతము-ఉద్యోగ పర్వము www.freegurukul.org/z/Bharatham-20

మహాభారతము-అశ్వమేథ పర్వము www.freegurukul.org/z/Bharatham-21

మహాభారతము వచనము–అరణ్య పర్వము www.freegurukul.org/z/Bharatham-22

మహాభారతము వచనము–ఉద్యోగ పర్వము www.freegurukul.org/z/Bharatham-23

మహాభారతము వచనము–భీష్మ పర్వము www.freegurukul.org/z/Bharatham-24

మహాభారతము వచనము–సౌప్తిక పర్వము www.freegurukul.org/z/Bharatham-25

మహాభారతము వచనము–ఆశ్రమ-స్వర్గారోహణ పర్వము www.freegurukul.org/z/Bharatham-26

కథా భారతం-అరణ్య పర్వం www.freegurukul.org/z/Bharatham-27

ద్రోణ ప్రశస్తి www.freegurukul.org/z/Bharatham-28

శకుని www.freegurukul.org/z/Bharatham-29

భీముడు www.freegurukul.org/z/Bharatham-30

దృతరాష్ట్రుడు www.freegurukul.org/z/Bharatham-31

మహారధి www.freegurukul.org/z/Bharatham-32

బృహన్నల విజయము www.freegurukul.org/z/Bharatham-33

మహాభారత సాహిత్యం www.freegurukul.org/z/Bharatham-34

ఊర్జితారన్య పర్వము తిక్కనదే www.freegurukul.org/z/Bharatham-35

మహాభారత వైజ్ఞానిక సమీక్ష-ఆది పర్వము www.freegurukul.org/z/Bharatham-36

తిక్కన చేసిన మార్పులు ఓచిత్యపు తీర్పులు www.freegurukul.org/z/Bharatham-37

ధర్మ విజయము www.freegurukul.org/z/Bharatham-38

ఆంధ్ర మహాభారత పురాణం www.freegurukul.org/z/Bharatham-39

తిక్కన భారతము రసపోషణ www.freegurukul.org/z/Bharatham-40

మహా భారతంలో ప్రేమ కథలు www.freegurukul.org/z/Bharatham-41

ద్రౌపతి www.freegurukul.org/z/Bharatham-42

భారతావతరణం www.freegurukul.org/z/Bharatham-43

ఆంధ్రమహాభారతం-ఔపదేషిక ప్రతిపత్తి www.freegurukul.org/z/Bharatham-44

ఆంధ్ర మహాభారతము – సూక్తి రత్నాకరము www.freegurukul.org/z/Bharatham-45

మహాభారతం మోక్షధర్మ పర్వం www.freegurukul.org/z/Bharatham-46

భీష్మ స్తవ రాజము www.freegurukul.org/z/Bharatham-47

వాసుదేవ కథాసుధ-4 వ భాగము www.freegurukul.org/z/Bharatham-48

ఆంధ్ర మహా భారతము- అరణ్య పర్వము-ఘోష యాత్ర www.freegurukul.org/z/Bharatham-49

మన్మహాభారతము ఉద్యోగ పర్వము -1 www.freegurukul.org/z/Bharatham-50

విరాట భారతి www.freegurukul.org/z/Bharatham-51

ఎవరు ధర్మాత్ములు-ఎవరు దుర్గాత్ములు www.freegurukul.org/z/Bharatham-52

నియోగ విధి,ధర్మ సూక్షాలు www.freegurukul.org/z/Bharatham-53

మహాభారతం పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

4 Replies to “మహాభారత సంబంద 53 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

  1. Very very thankful to the website maintainer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *