ఆత్మవిశ్వాసం అంటే ఏమిటి? ఎలా పొందాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 4 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Self Confidence |Madan Gupta|TELUGU IMPACT Hyd 2012 youtu.be/6dy24JNh_0U

2)Self Confidence | V Viswanadham | TELUGU IMPACT Hyd Apr 2017 youtu.be/gv1JHLUtWjg

3)Confidence| Vibhishana Sharma |TELUGU IMPACT Tirupati 2017 youtu.be/kv0AUCcJzYc

4)More Confidence | V Viswanadham | TELUGU IMPACT Srikakulam 2018 youtu.be/pbmSMMt-uMo

To Watch All IMPACT Videos:
www.youtube.com/user/gamparao

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *