ఇంగ్లీష్ భాష పై పట్టు ఎలా సంపాదించుకోవాలి? ఎలా నేర్చుకోవాలి? ఎలా మాట్లాడాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 14 వీడియో లు ఒకేచోట!

1) Speaking English | Sumita Roy | TELUGU IMPACT HYD SEPT 2015 youtu.be/CFzit5mV-Fg

2) Learn Languages|Arpitha|TELUGU IMPACT Udayagiri 2017 youtu.be/z_P02iH6SJA

3) Spoken English|Srinivas Rao|TELUGU IMPACT Udayagiri 2017 youtu.be/lXRs8kQeSVA

4) Spoken English|BK Reddy|TELUGU IMPACT Hyd August 2016 youtu.be/MNePIyfeN9E

5) Spoken English|Jawaharlal Nehru|TELUGU IMPACT Hyd Mar 2016 youtu.be/UPf8lwZ2a5c

6) Spoken English|Karthik|TELUGU IMPACT Karimnagar 2016 youtu.be/M49xlki2a-U

7) Learn English|Valmiki| TELUGU IMPACT Hyd 2014 youtu.be/R6kgA7WXAmU

8) Develop English | Sumita Roy | TELUGU IMPACT Tirupati 2014 youtu.be/I1aTa41-7zA

9) Simple Ways of Learning English| Adury Ramakrishna| TELUGU IMPACT Hyd Dec 2013 youtu.be/W_jd7AO8nqk

10)Develop Effective English|Sumitha Roy|TELUGU IMPACT Hyd 2013 youtu.be/G_ZeBr6bhyw

11)Speak Idiomatically|Sreenatha Acharya|TELUGU IMPACT Hyd 2012 youtu.be/YY2gq-5dKaY

12)Communication|Sumita Roy|TELUGU IMPACT Hyd 2012 youtu.be/bO5MQ1NOHcg

13)Spoken English |Ibrahim|TELUGU IMPACT HYD 2011 youtu.be/emioCaNcFdE

14)Learn English | Vijay |TELUGU IMPACT Hyd Apr 2017 youtu.be/fY5cLXLOSKY

15)Learn English | Chiranjeevi |TELUGU IMPACT Hyd Apr 2017 youtu.be/Sm2dQMH61k0

To Watch All IMPACT Videos:
www.youtube.com/user/gamparao

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

One Reply to “ఇంగ్లీష్ భాష పై పట్టు ఎలా సంపాదించుకోవాలి? ఎలా నేర్చుకోవాలి? ఎలా మాట్లాడాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 14 వీడియో లు ఒకేచోట!”

  1. Rashmi Joshi says:

    Good evening sumitha Roy ma’am,
    How r u ? Just now I have watched ur videos on improving english language communication skills.. It was really wonderful. After watching these videos I fall in love with you. The way u delivering ur thoughts it’s just amazing. The way u speak I like it very much. Iam a big fan of u.. daily Iam listing ur videos and trying to impliment that. Ur voice is very nice.
    Thanks a lot ma’am for helping us to improve ourselves .. keep posting…!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *