స్తోత్ర సంబంద 93 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

లలితా సహస్ర నామ వివరణము-1 www.freegurukul.org/g/Sthotralu-1

లలితా సహస్ర నామ వివరణము-2 www.freegurukul.org/g/Sthotralu-2

లలితా సహస్ర నామ వివరణము-3 www.freegurukul.org/g/Sthotralu-3

లలితా సహస్ర నామ వివరణము-4 www.freegurukul.org/g/Sthotralu-4

తాత్పర్య సహిత స్తోత్రాలు www.freegurukul.org/g/Sthotralu-5

శ్రీపతి స్తుతిమాల www.freegurukul.org/g/Sthotralu-6

ఆంజనేయ స్తోత్ర మకరందము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-7

దేవి మహత్యము శ్రీ చండీ నవశతి నవాంగవిది www.freegurukul.org/g/Sthotralu-8

శ్రీ విధ్యాసారధి-లలితారహస్య నామ భాష్యము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-9

విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్ర వివరణం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-10

ప్రణవస్తోత్రము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-11

శ్రీకృష్ణ స్తోత్రాణి www.freegurukul.org/g/Sthotralu-12

దేవి మహత్యము శ్రీ చండీ నవశతి మంత్రమాల www.freegurukul.org/g/Sthotralu-13

కైవల్య సారధి-విష్ణు సహస్ర నామ భాష్యము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-14

కృష్ణకర్ణామృతం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-15

స్తవరాజ పంచశతి www.freegurukul.org/g/Sthotralu-16

శివ మహిమ్న స్తోత్రము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-17

ఆదిత్య హృదయ రహస్యము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-18

శ్రీరామ రక్షాస్తోత్రం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-19

విష్ణు సహస్ర నామ వివరణ www.freegurukul.org/g/Sthotralu-20

మల్లిఖార్జున సుప్రభాతం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-21

శంకర గ్రంధ రత్నావళి లలితా త్రిశతి భాష్యం -ద్వాదశ సంపుట www.freegurukul.org/g/Sthotralu-22

లలితానామ సహస్రార్ధము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-23

దక్షిణామూర్తి స్తవం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-24

వివిధ దేవతా అష్టోత్తర శత సహస్రనామావళి www.freegurukul.org/g/Sthotralu-25

ఆదిత్య హృదయం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-26

వేంకటేశ్వర సుప్రభాత గీతములు వివరణ www.freegurukul.org/g/Sthotralu-27

నిత్య ధ్యాన స్తోత్రాలు www.freegurukul.org/g/Sthotralu-28

హనుమాన్ చాలీసా తెలుగులో www.freegurukul.org/g/Sthotralu-29

హనుమాన్ చాలీసా www.freegurukul.org/g/Sthotralu-30

వీరబ్రహ్మ సుప్రభాతం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-31

వేంకటేశ్వర సుప్రభాత,అష్టోత్తర,సహస్రనామ స్తోత్రములు www.freegurukul.org/g/Sthotralu-32

శివ సహస్ర నామ స్తోత్ర వివరణము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-33

ముకుందమాల – తిరుప్పావై www.freegurukul.org/g/Sthotralu-34

శ్రీరామ కర్ణామృతము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-35

దేవి అశ్వధాటి www.freegurukul.org/g/Sthotralu-36

ఆంజనేయ దండకం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-37

లలితా చింతామణి మహా అతి రహస్య ద్వీపం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-38

చండీ స్తోత్ర చతుష్టయం – చండీ సప్త శతి www.freegurukul.org/g/Sthotralu-39

మూకపంచశతి www.freegurukul.org/g/Sthotralu-40

ఆర్తి ప్రభందము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-41

సాయి స్తోత్రాలు www.freegurukul.org/g/Sthotralu-42

గాయత్రి విలాసము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-43

లలితా దివ్య స్తోత్రమంజరి www.freegurukul.org/g/Sthotralu-44

దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర వ్యాఖ్య www.freegurukul.org/g/Sthotralu-45

స్తోత్రరత్నములు www.freegurukul.org/g/Sthotralu-46

స్తోత్ర కదంబం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-47

దేవీ మహత్యం చండీనవశతీ మంత్రమాల www.freegurukul.org/g/Sthotralu-48

కనకదుర్గఅమ్మవారిస్తోత్రమాల www.freegurukul.org/g/Sthotralu-49

మహిషాసురమర్దినీ స్తోత్ర వివరణము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-50

ముకుందమాల www.freegurukul.org/g/Sthotralu-51

స్తోత్ర రత్నావళి www.freegurukul.org/g/Sthotralu-52

శివ మహా స్తోత్రము-అర్థ సహితము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-53

దేవీ స్తోత్ర మకరందము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-54

శివ స్తోత్రాలు www.freegurukul.org/g/Sthotralu-55

ఈశ్వర విశ్వరూపం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-56

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-57

లలితా త్రిశతి భాష్యం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-58

మదాంధ్ర హరికథామృత సారము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-59

స్తోత్రాలు www.freegurukul.org/g/Sthotralu-60

నైవేద్యము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-61

గోవింద దామోదర స్తోత్రము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-62

విష్ణు సహస్ర నామాలు-స్తోత్రాలు www.freegurukul.org/g/Sthotralu-63

శ్రీనివాస చింతన www.freegurukul.org/g/Sthotralu-64

శ్రీకృష్ణ స్తోత్ర త్రయము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-65

దత్తాత్రేయ స్తోత్రాలు www.freegurukul.org/g/Sthotralu-66

శ్రీదేవి కాంచనమాలలు www.freegurukul.org/g/Sthotralu-67

రాఘవేంద్ర స్తోత్ర,కవచ,మంత్ర మంజరి www.freegurukul.org/g/Sthotralu-68

దేవీ మహత్యం చండీనవశతీ మంత్రమాల-2 www.freegurukul.org/g/Sthotralu-69

పంచస్తవి -ఒక పరిశీలన www.freegurukul.org/g/Sthotralu-70

ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ www.freegurukul.org/g/Sthotralu-71

వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం-తాత్పర్యం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-72

వేంకటేశ్వర దర్శనము -24 కేశవ నామాల దర్శనం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-73

వేంకటేశ అష్టోత్తర -సహస్రనామ స్తోత్రములు www.freegurukul.org/g/Sthotralu-74

హర స్తుతి www.freegurukul.org/g/Sthotralu-75

గోదా సూక్తిమాల www.freegurukul.org/g/Sthotralu-76

కాలహస్తీశ్వర శతనామాబ్జమాలికా www.freegurukul.org/g/Sthotralu-77

త్రిపుర సుందరీ మానస పూజా స్తోత్రం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-78

శివ సహస్ర నామ స్తోత్ర వ్యాఖ్యానము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-79

శ్రీకృష్ణ తారావళి www.freegurukul.org/g/Sthotralu-80

హర హరి మహిమ్న స్తోత్రం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-81

స్తోత్ర ప్రభాకరము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-82

అష్టలక్ష్మి ప్రసన్నం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-83

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-84

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం-వివరణ www.freegurukul.org/g/Sthotralu-85

నరసింహ కర్ణామృతము www.freegurukul.org/g/Sthotralu-86

లక్ష్మీనృసింహ స్తోత్రం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-87

పురుషోత్తమ నామ సహస్త్రం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-88

భాగవత సుధ www.freegurukul.org/g/Sthotralu-89

గోదాస్తవం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-90

సత్యనారాయణ భక్త సంవాదం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-91

వేంకటేశ సుప్రభాతం www.freegurukul.org/g/Sthotralu-92

హితసుధాంశువు www.freegurukul.org/g/Sthotralu-93

స్తోత్రములు గురించి తెలుసుకోవడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
iOS App: Gurukul Education
Helpline: 9042020123
To Join In WhatsApp Group: To get this type of Spiritual/Inspirational/PersonalityDevelopment messages daily, join in group by this “www.freegurukul.org/join link.

3 Replies to “స్తోత్ర సంబంద 93 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

  1. venkataramana reddy says:

    18 PURANAMS AND BHARATHA.BHAGAVATHA,RAMAYANAM PDFS UPLOAD CHEYAMDI ALAGE VIDHURA NEETHI PDF UPLOAD CHEYAMDI

  2. కోట.శ్రీధర్ says:

    హిందు సాంప్రదాయాలు మరలా జీవఒ పోసుకుంటున్నందుకు చాలా గర్వంగా వుంది .నమస్కారం!

  3. అర్జున రావు says:

    ఆద్యత్మీక తోట లో విహరించి నట్లు ఉంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *