సూక్తులు/సామెతలు/సుభాషితాలు/మంచి మాటలు సంబంద 38 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

369 మంచిముత్యాలు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-1

B.N.భాషితాలు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-2

తెలుగు సామెతలు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-3

అమృత బిందువులు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-4

369 మంచిమాణిక్యాలు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-5

ఆధ్యాత్మిక దర్పణం www.freegurukul.org/z/Sukthulu-6

దివ్య సూక్తులు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-7

భర్త్రుహరి సుభాషితము www.freegurukul.org/z/Sukthulu-8

అన్ని సందర్బాల్లో సూక్తులు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-9

కబీర్ సూక్తి ముక్తావళి www.freegurukul.org/z/Sukthulu-10

తెలుగు సామెతలు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-11

తెలుగు సామెతలు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-12

ఋషివాణి www.freegurukul.org/z/Sukthulu-13

సుందర మందారాలు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-14

సుమధుర సుభాషితాలు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-15

సువర్ణ భాషితాలు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-16

సూక్తి రత్నావళి www.freegurukul.org/z/Sukthulu-17

మంచి మాటలు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-18

సంస్కృత లోకోక్తులు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-19

వేమన వేద సూక్తులు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-20

సూక్తి సుధ www.freegurukul.org/z/Sukthulu-21

సర్వజ్ఞ వచనాలు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-22

సహస్ర సువర్ణ సూక్తి సుధ www.freegurukul.org/z/Sukthulu-23

వినయాంజలి www.freegurukul.org/z/Sukthulu-24

లోకోక్తి ముక్తావళి అను తెలుగు సామెతలు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-25

సంస్కృత సూక్తి రత్న కోశః-2 www.freegurukul.org/z/Sukthulu-26

ఆర్యోక్తి అను సూక్తి ముక్తావళి www.freegurukul.org/z/Sukthulu-27

సూక్తి సుధాకరం www.freegurukul.org/z/Sukthulu-28

సాటి సామెతలు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-29

సజీవ సత్యాలు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-30

మెహెర్ సుభాషితములు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-31

మహావీర సూక్తులు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-32

ప్రజా సూక్తం-తెలుగు సామెతల సంకలనం www.freegurukul.org/z/Sukthulu-33

నిర్మలానంద సూక్తులు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-34

తెలుగు పొడుపు కథలు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-35

తెలుగు జాతీయములు-1 www.freegurukul.org/z/Sukthulu-36

కురల్ – తిరువళ్ళువరు సూక్తులు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-37

వ్యవసాయ సామెతలు www.freegurukul.org/z/Sukthulu-38

సూక్తులు/సామెతలు/సుభాషితాలు/మంచి మాటలు గురించి తెలుసుకోవడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
WhatsApp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

One Reply to “సూక్తులు/సామెతలు/సుభాషితాలు/మంచి మాటలు సంబంద 38 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

Leave a Reply to రమా prasad Rao Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *