ఉపనిషత్ సంబంద 62 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

ఉపనిషత్సర్వస్వము www.freegurukul.org/z/Upanishath-1

ఐదు ఉపనిషత్తులు www.freegurukul.org/z/Upanishath-2

మలయాళ సద్గురు గ్రంధావళి-10 www.freegurukul.org/z/Upanishath-3

ఈశావాస్య ఉపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-4

మాండూక్యోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-5

కైవల్యోపనిషత్తు www.freegurukul.org/z/Upanishath-6

కఠోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-7

ముండకోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-8

కేనోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-9

ముండకోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-10

శివ తత్వ ప్రభాంద్రీకరణం-2 www.freegurukul.org/z/Upanishath-11

శివ తత్వ ప్రభాంద్రీకరణం-1 www.freegurukul.org/z/Upanishath-12

ఈశావాస్య ఉపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-13

మహానారాయణోపనిషత్-1 www.freegurukul.org/z/Upanishath-14

మహానారాయణోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-15

ఈశావాస్య ఉపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-16

కేనోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-17

నిరాలంబోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-18

అనంతోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-19

సర్వసారోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-20

గురువాక్యోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-21

ఉపనిషత్సారము www.freegurukul.org/z/Upanishath-22

కైవల్యోపనిషత్తు www.freegurukul.org/z/Upanishath-23

ఉపనిషచ్చన్ద్రిక-2 www.freegurukul.org/z/Upanishath-24

ఉపనిషచ్చన్ద్రిక-1 www.freegurukul.org/z/Upanishath-25

శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-26

ఈశావాస్య ఉపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-27

ఈశ – కేన ఉపనిషత్తులు www.freegurukul.org/z/Upanishath-28

ద్వాదశోపనిషత్తులు www.freegurukul.org/z/Upanishath-29

ఉపనిషత్ పాటములు www.freegurukul.org/z/Upanishath-30

కేనోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-31

సౌమ్య కాశీశ స్తోత్రం-ఉపనిషత్తుల సారామృతము www.freegurukul.org/z/Upanishath-32

తైత్తిరీయోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-33

కఠోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-34

మాండూక్య రసాయనము www.freegurukul.org/z/Upanishath-35

కఠోపనిషదార్య భాష్యము www.freegurukul.org/z/Upanishath-36

కేనోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-37

ఆది అనాది www.freegurukul.org/z/Upanishath-38

కఠోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-39

శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-40

ప్రశ్నోపనిషత్తు www.freegurukul.org/z/Upanishath-41

తైత్తిరీయోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-42

గర్భోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-43

భావనోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-44

ఉపనిషత్సుధ -1 www.freegurukul.org/z/Upanishath-45

ఉపనిషత్సుధ -2 www.freegurukul.org/z/Upanishath-46

ఉపనిషత్సుధ -3 www.freegurukul.org/z/Upanishath-47

ఉపనిషత్తుల భోధలు-కథలు www.freegurukul.org/z/Upanishath-48

మాండూక్యోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-49

ఈశావాస్య ఉపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-50

బ్రహ్మవల్లీ www.freegurukul.org/z/Upanishath-51

ఉపనిషత్సప్తకె www.freegurukul.org/z/Upanishath-52

ఉపనిషత్తుల కథలు www.freegurukul.org/z/Upanishath-53

భావనోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-54

మాండూక్యోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-55

ఐతరేయోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-56

ముండకోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-57

కేనోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-58

ఈశావాస్య ఉపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-59

కఠోపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-60

కైవల్యోపనిషత్తు www.freegurukul.org/z/Upanishath-61

తేజో బిందూపనిషత్ www.freegurukul.org/z/Upanishath-62

ఉపనిషత్తులు పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
WhatsApp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

2 Replies to “ఉపనిషత్ సంబంద 62 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

  1. చెరుకూరి విశ్వనాథ శర్మ says:

    Thanks

  2. A.L.P sarma says:

    Very good valuable INFORMATION

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *