ఉపనిషత్ సంబంద 23 వీడియో ప్రవచనాలు ఒకేచోట!

ఉపనిషత్ సారం – శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-1

ప్రశ్నోపనిషత్ – శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-2

కేనోపనిషత్ – శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-3

కఠోపనిషత్ – శ్రీ సుందర చైతన్య స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-4

ఈశావాస్యోపనిషత్ – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-5

కఠోపనిషత్ – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2012 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-6

కేనోపనిషత్ – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2012 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-7

కైవల్యోపనిషత్ – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-8

గర్భోపనిషత్ – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2012 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-9

గోపాల తపని ఉపనిషత్ – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-10

తరాసర ఉపనిషత్ – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-11

దర్శనోపనిషత్ – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2011 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-12

పంచ బ్రహ్మోపనిషత్ – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-13

మహావాక్యోపనిషత్ – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-14

ముండకోపనిషత్ – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-15

వరహ ఉపనిషత్ – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-16

సూర్యోపనిషత్ – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-17

మాండుక్యోపనిషత్ – శ్రీ చలపతిరావు గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-18

ఈశావాస్య ఉపనిషత్తు – శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-19

కైవల్యోపనిషత్ – శ్రీ సుందర చైతన్య స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2013 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-20

మాండుక్యోపనిషత్ – శ్రీ సుందర చైతన్య స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-21

ఉపనిషత్ అధ్యయన విధి – శ్రీ ప్రేమ్ సిద్ధార్ద్ గారిచే ప్రవచనం-2015 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-22

ఛాందోగ్య ఉపనిషత్ – శ్రీ చిన్న జీయర్ స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2014 www.freegurukul.org/z/Upanishath-Video-23

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
Whatsapp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *