స్వామి వివేకానంద సంబంద 18 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో

వివేకానంద సందేశము www.freegurukul.org/z/Vivekananda-1

వివేకానంద జీవిత చరిత్ర www.freegurukul.org/z/Vivekananda-2

నా ఉద్యమ పద్ధతి www.freegurukul.org/z/Vivekananda-3

వివేకవాణి www.freegurukul.org/z/Vivekananda-4

ప్రాచ్యం -పాశ్చాత్యం www.freegurukul.org/z/Vivekananda-5

సందేశ తరంగిణి-2 www.freegurukul.org/z/Vivekananda-6

ధీర నరేంద్రుడు www.freegurukul.org/z/Vivekananda-7

వివేకానంద సంపూర్ణ గ్రంధావళి-2 www.freegurukul.org/z/Vivekananda-8

వివేకానంద లేఖావళి-1,2 www.freegurukul.org/z/Vivekananda-9

వివేకానంద సింహనాదము-1 www.freegurukul.org/z/Vivekananda-10

భక్తి యోగం-వివేకానంద www.freegurukul.org/z/Vivekananda-11

వివేకానంద సంపూర్ణ గ్రంధావళి-4 www.freegurukul.org/z/Vivekananda-12

మన వివేకానందుడు www.freegurukul.org/z/Vivekananda-13

వివేకవాణి www.freegurukul.org/z/Vivekananda-14

సందేశ తరంగిణి-1 www.freegurukul.org/z/Vivekananda-15

వివేకానంద సంపూర్ణ గ్రంధావళి-3 www.freegurukul.org/z/Vivekananda-16

వివేక సూర్యోదయము www.freegurukul.org/z/Vivekananda-17

సంఘం సంఘటితంగా పనిచేయటం ఎలా www.freegurukul.org/z/Vivekananda-18

స్వామి వివేకానంద గురించి తెలుసుకోవడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.

మరింత సమాచారం కోసం:
ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్
Website: www.freegurukul.org
Android App: FreeGurukul
WhatsApp: 9042020123(To get this type of messages, SAVE this number and send START message)

8 Replies to “స్వామి వివేకానంద సంబంద 18 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో”

  1. Swarna Gangababu says:

    Excellent knowledge…

  2. Jagannatha Gupta says:

    Beautiful books. Thank you.

  3. VAKKALANKA SUBRAHMANYAM says:

    Very nice it is fortunate

  4. Good initiative. Reading every thing about Swamy Vivekananda enriches once knowledge and builds character and helps to shape up personality of an individual. Dr Pvrao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *